Зразок шлюбного контракту

Содержание

Зразок шлюбного договору між особами, що мають намір зареєструвати шлюб | Полтавська обласна державна адміністрація

Зразок шлюбного контракту

Зразок шлюбного договору між особами, що мають намір зареєструвати шлюб

ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР

Місто Полтава, двадцять восьмого березня дві тисячі п'ятого року.

Ми: ВІННИЦЬКИЙ ГЛІБ ІГОРОВИЧ (народився 12 грудня 1976 року; паспорт СО 299976, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в місті Полтава 02 грудня 1999 року; ідентифікаційний номер за ДРФО України – 2773333110), що проживаю за адресою: місто Полтава, вул. Дудіна, 15, кв. 28 (далі – «ЧОЛОВІК»), та

ДОРОШКО ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА (народилася 10 серпня 1984 року; паспорт СО 077593, виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 05 серпня 1999 року; ідентифікацій­ний номер за ДРФО України – 0000007114), що проживаю за адре­сою: місто Київ, вул. Петрова, 20, кв. 54 (далі – «ДРУЖИНА»),

Разом іменовані як «ПОДРУЖЖЯ»,

попередньо ознайомлені нотаріусом з загальними вимога­ми, додержання яких є необхідним для чинності правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно вільного воле­виявлення, котре відповідає нашій внутрішній волі як учасниківцього правочину, розуміючи його природу, а також свої права та обов'язки за договором –

маючи намір зареєструвати шлюб та урегулювати на май­бутнє майнові відносини між собою і визначити взаємні майнові права та обов'язки, на засадах взаємоповаги один до одного,

укладаємо цей договір,

в якому проголошуємо та взаємно підтверджує один одно­му та всім зацікавленим у тому особам про таке:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей договір стосується майнових відносин між нами, ПОДРУЖЖЯМ, включаючи наші майнові права та обов'язки як батьків у разі народження спільних дітей, і поширюється на будь-яке майно та грошові кошти. Інші питання подружнього життя, які б не були пов'язані з майновими відносинами, вирішуються відповідно до чинного законодавства.

1.2. Під «майном» ми, ПОДРУЖЖЯ, розуміємо окремі речі, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки, зокрема (але не виключно):

• будь-які речі, як рухомі, так і нерухомі (включаючи сади­би, окремі житлові будинки, квартири, інші об'єкти нерухомості, земельні ділянки, цінні папери, майно,  що є валютними ціннос­тями, коштовності, автотранспортні засоби тощо), а також про­дукцію, плоди та доходи (дивіденди) від них;

• будь-які майнові права, в тому числі:

– права на частки у статутних капіталах господарських то­вариств;

– прибутки (дивіденди);

– права на акції та/чи інші цінні папери;

– будь-що інше, що відноситься до майнових корпоративних прав того із ПОДРУЖЖЯ, хто до моменту укладання цього договору є учасником господарського товариства;

• права вимоги по грошових та/чи інших зобов'язаннях.

Під «грошовими коштами» ми, ПОДРУЖЖЯ, розуміємо будь-які грошові суми, незалежно від того, у якій валюті вони виражені, як готівку, так і гроші та нараховані на них відсотки, що знаходяться на особистих рахунках у банківських (фінан­сових) установах (в тому числі заробітну плату, страхові та/чи будь-які інші виплати).

2. ВЛАСНІСТЬ ПОДРУЖЖЯ

2.1. Після набрання чинності шлюбного договору, майно (речі та майнові права, в т.ч. корпоративні) та грошові кошти ПОДРУЖЖЯ поділятимуться на такі, що є особистою приватною власністю ЧОЛОВІКА та ДРУЖИНИ, та на такі, які є спіль­ною сумісною власністю ПОДРУЖЖЯ.

2.2. ОСОБИСТОЮ ПРИВАТНОЮ ВЛАСНІСТЮ кожного із нас, ЧОЛОВІКА та ДРУЖИНИ, є:

а) майно (речі та майнові права, в т.ч. корпоративні) та гро­шові кошти, які належали одному з нас та/або були зареєстро­вані за одним із нас до укладання шлюбу;

б) майно (речі та майнові права, в т.ч. корпоративні), придбані (набуті) кожним із нас після укладання шлюбу, але на кошти, що належали кожному із нас особисто;

в) майно (речі та майнові права, в т.ч. корпоративні) та грошові кошти, придбані (набуті) за час шлюбу, але на підставі до­говору дарування або у порядку спадкування;

г) речі індивідуального користування, в тому числі кош­товності – навіть тоді, коли вони придбані за спільні кошти, і незалежно від часу придбання (як до шлюбу, так і у шлюбі);

д) речі професійних занять, придбані за час шлюбу для одного з подружжя;

є) премії, нагороди, одержані кожним із нас за особисті заслуги незалежно від часу придбання (як до шлюбу, так і у шлюбі);

ж) майно (речі та майнові права) та/або грошові кошти, отримані кожним із нас як відшкодування збитків, відшкодуван­ня втрати (пошкодження) речі, яка належала ДРУЖИНІ чи ЧОЛОВІКОВІ, відшкодування завданої моральної шкоди, страховівиплати тощо;

з) дохід (дивіденди), плоди, приплід, продукція, що приноситимуть майно (речі та майнові права, в т.ч. корпоративні) та грошові кошти, котрі нами, ПОДРУЖЖЯМ, віднесено до особистої приватної власності. 

Ми погоджуємося з тим, що на майно та/чи грошові кошти, які є особистою приватною власністю кожного із нас, за будь-яких умов не поширюються положення глави 8 Сімейного кодексу України.

2.3. Своєю особистою приватною власністю кожен із нас, ПОДРУЖЖЯ, володіє, користується і розпоряджається на власний розсуд, вчиняє будь-які дії щодо свого майна (грошових коштів), не узгоджуючи питання із чоловіком (дружиною) навіть за умови, якщо за час шлюбу таке майно істотно збільшиться у своїй вартості внаслідок спільних трудових чи грошових затрат одного з нас або й обох.

2.4. спільною сумісною власністю подружжя є:

а) будь-яка річ, набута за час шлюбу, і не віднесена нами, ПОДРУЖЖЯМ, до особистої приватної власності одного з нас;

б) будь-які майнові права (в тому числі корпоративні), набуті за час шлюбу, і не віднесені нами, ПОДРУЖЖЯМ, до особистої приватної власності одного з нас;

в) майно (речі та майнові права, в т.ч. корпоративні), передане кожним з нас, подружжя, до спільної сумісної власності із майна, що є нашою особистою приватною власністю, за умови нотаріального посвідчення угоди про таку передачу;

г) заробітна плата, пенсія, стипендія кожного із ПОДРУЖЖЯ, одержані або нараховані у період знаходження у зареєстрованому шлюбі;

д) інші доходи, які не віднесені цим договором до особистої приватної власності, одержані одним із ПОДРУЖЖЯ і внесені до сімейного бюджету для спільного використання, або внесені на його особистий рахунок у банківську (кредитну) установу.

2.5. Ми, дружина та чоловік, розпоряджатимемося майном та грошовими коштами, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя, за взаємною згодою.

Договір щодо такого майна (грошових коштів) або з їх використанням, укладений одним із нас в інтересах сім’ї, ство­рює обов'язки для другого з подружжя, якщо майно (грошові кошти), одержані за договором, використовуватимуться в інтересах сім'ї.

3. РОЗПОДІЛ СПІЛЬНОГО МАЙНА ПОДРУЖЖЯ

3.1. дружина та чоловік мають право на поділ майна та грошових коштів, що належать їм на праві спільної сумісної власності, незалежно від розірвання шлюбу (як у період знаходження у зареєстрованому шлюбі, так і після його розірвання).

Предметом поділу може бути як все спільне сумісне майно подружжя, так і окремі речі (грошові кошти).

Розподіл має бути оформлено відповідним договором про це, посвідченим нотаріально, незалежно від того, що буде предметом такого договору.

Така умова стосується і виділу майна одного з подружжя із складу усього майна ПОДРУЖЖЯ.

3.2. При розподілі майна (грошових коштів) подружжя будуть враховуватися наступні вимоги:

а) у разі розподілу майна (грошових коштів), що є об'єктом спільної сумісної власності подружжя, до народження дітей (дитини), частки кожного із подружжя є рівними;

б) у разі розподілу майна (грошових коштів) після народження дітей (дитини) спільна сумісна власність подружжя підлягає поділові з урахуванням того, з ким залишаться проживати діти. При цьому:

– при народженні однієї дитини, частка того із подружжя, з ким буде проживати ця дитина, має становити 70% (сімдесят відсотків) від усієї маси майна (грошових коштів), що підлягає поділові;

– при народженні двох і більше дітей, частка того із подружжя, з ким будуть проживати діти, має становити 85% (вісімдесят п'ять відсотків) від усієї маси майна (грошових коштів), що підлягає поділові;

– у разі, коли з кожним із ПОДРУЖЖЯ буде проживати однакова кількість дітей (наприклад, по одному), спільна сумісна власність має бути розподілена між ПОДРУЖЖЯМ, виходячи із принципу рівності часток;

– при проживанні з кожним із подружжя різної кількості дітей частка у майні (коштах) того з подружжя, з ким проживатиме більша кількість дітей, становитиме 70 % (сімдесят відсотків) від усієї маси майна (грошових коштів), що підлягає поділові.

4. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО УТРИМАННЯ

4.1. Той із подружжя, з ким після розірвання шлюбу чи встановлення режиму окремого проживання залишаються діти, незалежно від суми виплачуваних для них (дітей) аліментів, має право на отримання від другого із подружжя достатніх коштів (за погодженням між ними – як у грошовій, так і у натуральній формі), необхідних для утримання дітей та забезпечення умов їхнього життя, зокрема:

– до досягнення дітьми повноліття:

• отримання коштів, необхідних для забезпечення нормального виховання та розвитку (як фізичного, так і духовного);

• отримання коштів, необхідних на покриття додаткових витрат на дітей, пов'язаних із розвитком їх здібностей (відвідання різноманітних гуртків, студій, репетиторство тощо);

• отримання коштів, необхідних на покриття додаткових витрат на дітей, пов'язаних із станом їх здоров'я;

– до досягнення дітьми 23 років:

• отримання коштів, достатніх для забезпечення навчання дітей у навчальних закладах будь-якого рівня (у тому числі і за кордоном), включаючи оплату навчання та проживання;

– для непрацездатних дітей:

• отримання коштів, необхідних для утримання повнолітніх непрацездатних за станом здоров'я дітей – протягом усього часу їх непрацездатності, у разі недостатності виплачуваних їм аліментів.

4.2. Той із подружжя, з ким після розірвання шлюбу чи встановлення режиму окремого проживання залишаються діти, які не досягли 10 (десяти років), незалежно від своєї непрацездатності та матеріального становища, має право на відповіднеутримання від другого з подружжя, що виплачується у грошовій формі.

Виплата утримання має здійснюватися щомісячно у строки та у сумах, додатково узгоджених подружжям, але не нижче суми, що є еквівалентом 200 (двісті) доларів США на день такої виплати за офіційним курсом валют, встановлених Національ­ним банком України.

При цьому під «утриманням» подружжя розуміє ті кошти, які мають витрачатися (та бути достатніми для цього) отримувачем на придбання для себе та для народжених подружжям малолітніх дітей до досягнення ними 10 років про­дуктів харчування, одягу, медикаментів, оплату вартості проїзду у громадському транспорті, оплату комунальних послуг та здій­снення інших виплат, пов'язаних із життям сім'ї.

Все зазначене у цьому пункті є чинним і після припинення шлюбу між подружжям.

4.3. Умови шлюбного договору, зазначені у пунктах 4.1 та 4.2 поширюються лише на випадки, коли народжені подружжям діти після розірвання шлюбу чи встановлення ре­жиму окремого проживання подружжя будуть проживати з одним із них, або з трьох і більше дітей їх кількість буде розподілена між подружжя не порівну.

4.4. Надання утримання для дітей чи другого із подружжя не позбавляє їх права на отримання аліментів у встановленому для того порядку.

5. ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ

5.1. За зобов'язаннями одного з подружжя стягнення може бути накладено лише на його особисте майно і на частку у праві спільної сумісної власності подружжя, яка виділена йому в натурі.

5.2. У разі спору між подружжям щодо накладення стягнення на майно, яке є спільною сумісною власністю, питання вирішуються у судовому порядку.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Цей шлюбний договір набирає чинності у день реєстрації шлюбу між учасниками правочину.

Ми, СТОРОНИ, стверджуємо, що:

– у момент укладання цього договору ми усвідомлювали (і усвідомлюємо) значення своїх дій і могли (можемо) керувати ними;

– розуміємо природу цього правочину, свої права та обов’язки  за договором;

– при укладенні договору відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо приховані нами;

– договір укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску;

– договір укладається на вигідних для сторін умовах і не є результатом впливу тяжких для ПОДРУЖЖЯ обставин;

– правочин вчиняється з наміром створення відповідних наслідків (не є фіктивним);

– цей правочин не приховує інший правочин (не є удаваним);

– ми володіємо українською мовою, що дає нам можливість зрозуміти текст цього правочину та всі без винятку його умови.

6.3. Зміна шлюбного договору та/чи доповнення до шлюб­ного договору оформлюється шляхом укладення відповідної угоди, посвідченої нотаріально.

ПОДРУЖЖЯ має право відмовитись від шлюбного дого­вору, подавши про це заяву нотаріусу.

         6.4. Будь-які інші питання, які не врегульовані цим шлюб­ним договором, що стосуватимуться майнових відносин ПОД­РУЖЖЯ, визначатимуть взаємні майнові права та обов'язки, та будуть пов'язані з реалізацією договору, будуть вирішуватися нами у відповідності до вимог Сімейного кодексу України.

При відсутності домовленості (згоди) питання будуть вирі­шуватися у судовому порядку. В такому ж порядку вирішувати­муться питання, що стосуються тлумачення договору, виконання його умов чи визнання недійсним.

6.5. Витрати по нотаріальному оформленню цього шлюб­ного договору ПОДРУЖЖЯ несе спільно.

Про зміст прав та обов'язків за цим договором, про правові наслідки укладеного нами правочину (в тому числі, але не обмежуючись ст.ст. 215-236, 319 Цивільного кодексу України, ст.ст. 57-74, 92-103 Сімейного кодексу України) нам, учасникам правочину, нотаріусом роз’яснено.

Шлюбний договір укладено в трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один із яких призначено для зберігання у приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу _______________(м. Київ, вул. ), а два інших, викладені, на бланках нотаріальних документів, – для сторін за договором (по одному примірнику кожному із учасників правочину).

Підписи сторін:

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

Источник: http://www.adm-pl.gov.ua/page/zrazok-shlyubnogo-dogovoru-mizh-osobami-shcho-mayut-namir-zareiestruvati-shlyub

Шлюбний договір (укладений у шлюбі) – Брачный договор, контракт

Зразок шлюбного контракту

м.Полтава                        “___”__________200_ року.

Ми, громадяни України, ________ (ідентифікаційний номер_ , паспорт серії __№___, виданий _______УВС України в ____області ____року), який мешкає за адресою: м._____, вул._____, буд.__, кв. __,

та ________ (ідентифікаційний номер_ , паспорт серії __№___, виданий _______УВС України в ____області ____року), яка мешкає за адресою: м._____, вул._____, буд.__, кв. __, надалі „СТОРОНИ”, у присутності свідків: ____, який мешкає за адресою: м.

_____, вул._____, буд.__, кв. __, і ____, який мешкає за адресою: м._____, вул._____, буд.__, кв.

__перебуваючи у шлюбі, зареєстрованому___200_року та маючи намір врегулювати майнові відносини між нами як подружжям , уклали цей Шлюбний договір про наступне:

1. Загальні положення

1.1. Ми домовилися зберегти особисту власність кожного з подружжя на майно, що придбане до реєстрації шлюбу.

1.2. Майно, яке нажите нами під час шлюбу є спільною сумісною власністю за винятком майна, що підлягає державній реєстрації, яке є особистою приватною властністью того із подружжя , на чиє ім’я воно зареєстровано.

1.3. Майно , одержане кожним з нас в дар або внаслідок спадкування у період перебування у шлюбі, є особистою приватною власністю кожного з нас.

1.4. На момент укладання цього договору ніяких майнових претензій та один до одного ми не маємо.

1.5. Ми завіряємо цім договором, що на момент його укладання гр. ___на праві особистої власності належить:

а) приватне підприємство «__», зареєстроване у___, №__, Код ЄДРПОУ 

б) квартира № _ у будинку __по вул.__, в м.__, яка складається з двох кімнат загальною площею __кв.м., право власності підтверджується договором купівлі -продажу від «_».__200_ року, посвідченим приватним нотаріусом ___ міського нотаріально округу___. (реєстраційний запис №__), та реєстраційним посвідченням № __ від «_»___200_ року, яке видане __міським бюро технічної інвентаризації;

б) автомобіль марки____, державний номерний знак__, двигун №_, шасі №__, технічний паспорт серія _№__, що видан МРЕВ ДАІ м. ___ «_»__200_ року;

в) грошові кошти в сумі __доларів США, які знаходяться на вкладі в «__»банку, МФО___

1.6. Гр.______, на момент укладення цього договору, на праві особистої власності належить:

а) житловий будинок_, що розташований у селі __ області та приватизована земельна ділянка площею __га з відповідними господарськими будівлями та спорудами

б) грошові вклади в сумі __доларів США, які знаходяться на вкладі в «__»банку, МФО___

 в) акції компанії ___ в кількості __ на загальну суму номінальної вартості_____грн.

г) телевізор__, №__ , 200_ року випуску;

д) ювелірні прикраси, а саме_______

1.7. Майно , належне одному із подружжя відповідно цього договору не може бути визнано сумісною властністью, і при його відчужені любим засобом згода іншого з подружжя не потрібна.

2. Права та обовязки сторін

2.1. Я, ______, зобов'язуюсь разом зі своєю дружиною, ______, утримувати її непрацездатну матір – ______, надати можливість для проживання її разом з нами, виділивши їй окрему кімнату, а також надавати щомісячно грошові суми в розмірі ____ грн.. на утримання її матері .

Або:

У випадку розірвання шлюбу, я___, зобов'язуюсь забезпечити дружину (з дитиною ) однокімнатною квартирою у багатоквартирному будинку у місті____загальною площею не менш __ кв.м., а за наявності (двох) дітей і у разі їх проживання з (виховання) матір’ю — двокімнатною квартирою загальною площею 60 кв.м. в срок не пізніше ____ місяців з моменту росторгнення шлюбу . 

2.2. Придбання речей на суму більше ___ здійснюється за спільною попередньою домовленістю подружжя.

2.3. У разі втрати одним із подружжя працездатності інший зобов'язується надавати йому моральну та матеріальну допомогу у розмірі не менше __ мінімальних заробітних плат щомісячно.

2.4. Сторони зобов'язані піклуватися про спільне майно та про майно, яке належить іншій стороні, вжити всіх необхідних заходів для охорони майна та додержуватися прав та законних інтересів іншої сторони, встановлених даним договором.

2.5. Ведення домашнього господарства приймаємо на себе в рівних обов'язках.

2.6. Ми беремо на себе рівну відповідальність за утримання, виховання на навчання наших дітей.

2.7. Жоден з членів подружжя не має права обмеживати одне одного у виборі занять, кола спілкування, видів спорту, тощо.

3. Інші умови договору

3.1. Ми погодились, що невиконання умов договору може вважатися підставою для розірвання шлюбу.

3.2. Цей Шлюбний договір не може бути змінений в односторонньому порядку. Зміни до цього Шлюбного договору можуть бути внесені нами шляхом складання Додаткової угоди до цього Шлюбного договору, яка підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню .

Ми маємо право відмовитися від цього Шлюбного договору. Наші права та обов'язки, визначені цим Шлюбним договором, припиняються в день подання нами до нотаріуса заяви про відмову від цього Шлюбного договору

3.3. У разі розірвання шлюбу майно, яке належить сторонам на правах приватної власності відповідно цього договору та майно, що належало сторонам до реєстрації шлюбу , до складу майна, яке підлягає розподілу, не входить.

3.5. Усі вклади та майно, що будуть придбаватися на ім'я дітей за рахунок спільних коштів, у випадку розірвання шлюбу та розподілу майна будуть вважатися такими, що належать дітям, і не будуть підлягати врахуванню при розподілі майна подружжя.

4. Заключні положення

4.1. Цей Шлюбний договір укладений у письмовій формі і підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню до реєстрації шлюбу.

4.2. Зміст статей 355, 362, 364 Цивільного кодексу України та статей 92-103 Сімейного кодекс України нам нотаріусом роз'яснено. Нотаріусом роз'яснено також правові наслідки вибраного сторонами правового режиму майна.

4.3. Шлюбний договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами в разі його нотаріального посвідчення.

4.5 Цей Шлюбний договір складено українською мовою, на __ аркушах, в трьох автентичних примірниках, один з яких зберігається в справах _____ нотаріальної контори, а два інші видаються кожному з подружжя.

Підписи сторін

Підписи свідків

Посвідчувальний напис нотаріуса

Источник: https://urist-ua.net/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8/%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BA-%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83_%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D1%96/

Юрист 24 часа – юридический сайт, юридическая практика, судебные решения, исковые требования, законодательство Украины, бланки договоров, образцы документов, действующее законодательство, доверенности, акты

Зразок шлюбного контракту
.

Шлюбний договір

м._______________, ____________ ____________ _______ року.

Ми, що нижче підписалися: ОСОБА_1 (надалі — майбутня дружина), що проживає за адресою: місто АДРЕСА_1, паспорт ________, виданий __ ________ __________ року Франківським РВ ЛМУ УМВС України у ________області, ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб — ______________, та ОСОБА_2 (надалі — майбутній чоловік”), що проживає за адресою: місто АДРЕСА_2, паспорт КВ _________, виданий __ ___________ ____ року Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області, ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб — ________________, подавши заяву про реєстрацію шлюбу до Личаківського районного відділу РАЦСу м. ____________ (державну реєстрацію шлюбу призначено на ___ січня _____ року) і маючи намір врегулювати майнові відносини між нами як подружжям, визначити наші майнові права й обов'язки, керуючись ст. ст. 97—103 Сімейного кодексу України, уклали цей договір про таке:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ми домовилися зберегти особисту приватну власність кожного з подружжя на майно, придбане до реєстрації шлюбу .

Майно, набуте нами за час шлюбу, є спільною сумісною власністю за винятком майна, що підлягає державній реєстрації, яке належатиме на праві особистої приватної власності тому з подружжя, на чиє ім'я воно зареєстроване.

Майно, отримане одним з подружжя за договором дарування або в спадщину за час шлюбу, належатиме на праві особистої приватної власності тому з подружжя, ким це майно буде отримане або на кого воно буде зареєстроване, як за час шлюбу, так і у випадку його розірвання.

На момент укладення цього договору жодних майнових претензій один до одного у нас немає.

1.5. На момент укладення договіру ОСОБА_2 на праві особистої приватної власності належать:

а) квартира № АДРЕСА_2, яка складається з однієї кімнати загальною пло щею 17,6 кв. м;

б) квартира № АДРЕСА_3, яка складається з двох кімнат загальною площею 56,5 кв. м.

1.6. ОСОБІ_1 на момент укладення цього договору на праві особистої приватної власності належать:

а) частина квартири № АДРЕСА_1, яка складається із двох кімнат загальною площею 34.4 кв. м;

б) земельна ділянка площею 0,0451 га на території АДРЕСА_4.

1.7. Майно, що належить одному із подружжя на праві особистої приватної власності, відповідно до цього договору не може бути визнано спільною сумісною власністю подружжя, і при його відчуженні будь-яким способом згода іншого з подружжя не потрібна.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

У разі втрати одним із подружжя працездатності інший з подружжя зобов'язується надавати йому матеріальну допомогу у розмірі не менше 2 мінімальних заробітних плат щомісячно.

Кожен з подружжя зобов'язаний піклуватися про спільне майно та про майно, яке належить кожному з подружжя, вживати всіх необхідних заходів для охорони майна та дотримуватися прав та законних інтересів кожного з подружжя, встановлених цим договором .

Той із подружжя, з ким після розірвання шлюбу чи встановлення режиму окремого проживання залишаються діти, має право на отримання від другого з подружжя достатніх засобів (як у грошовій, так і в натуральній формі), необхідних для Утримання дітей та забезпечення умов їхнього розвитку — до Досягнення ними повноліття:

отримання коштів, необхідних для забезпечення нормального виховання та розвитку (як фізичного, так і духовного) дітей;

отримання коштів на покриття додаткових витрат на дітей, пов'язаних із розвитком їх здібностей (відвідування гуртків, студій, репетиторство тощо);

отримання коштів, необхідних для покриття додаткових витрат на дітей, пов'язаних із станом їх здоров'я;

отримання коштів для забезпечення навчання дітей у навчальних закладах будь-якого рівня (включаючи оплату навчання та проживання).

Умови, зазначені у цьому пункті, є чинними також і після розірвання шлюбу.

2.4. Усі вклади та майно, що будуть придбаватися на ім'я дітей за рахунок спільних коштів, у випадку розірвання шлюбу та розподілу майна будуть вважатися такими, що належать дітям.

3. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ,

Подружжя ознайомлене нотаріусом з правовими наслідками обраного ним правового режиму майна.

Цей договір набирає чинності в день його підписання та нотаріального посвідчення.

Цей договір не може бути змінений в односторонньому порядку. Зміни до цього договору можуть бути внесені шляхом укладення додаткового договору, який підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню.

Нам нотаріусом роз'яснено зміст ст. ст. 57—59 (право особистої приватної власності дружини та чоловіка), ст. ст. 60— 74 (право спільної сумісної власності подружжя), ст. 75 (право одного з подружжя на утримання), ст.

76 (право на утримання після розірвання шлюбу), ст. 78 (договір подружжя про надання утримання), ст. 100 (зміна умов шлюбного договору), ст. 101 (право на відмову від шлюбного договору), ст. 102 (розірвання шлюбного договору), ст.

103 (визнання шлюбного договору недійсним) Сімейний кодекс України .

Витрати, пов'язані з укладенням цього договору, оплачують Сторони в рівних частинах кожна.

Цей договір складено і підписано в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник договору зберігається у справах приватного нотаріуса _____________________, а два інших примірники видаються Сторонам договору.

ПІДПИСИ

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

Источник: http://www.urist24.com/article/read/shlubniy_dogovir_zrazok.html

Шлюбний договір

Зразок шлюбного контракту

ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР

м. ______________“___” _____________ 20__ р.

Ми,_________________________, що проживає за адресою __________________________________________________, паспорт: серія ___ N __________,виданий ____________________________ “___” ______________ _____ р.

,та ____________________________________________, що проживає за адресою:___________________________________, паспорт: серія ___ N _______________,виданий ____________________________ “___” ________ _____ р., подавши”___” _____________ 20__ р.

заяву про реєстрацію шлюбу до______________________ і маючи намір врегулювати майнові відносини між нами якподружжям, визначити наші майнові права й обов'язки, керуючись ст. ст. 92 – 102Сімейного кодексу України, уклали цей Шлюбний договір про наступне.

1. Із майна, яке буде належати нам як подружжю на праві власності, 1/2 (однадруга)  належатимуть__________________________, а 1/2 (одна друга) –  ______________________________.

1.1. Це право зберігається за нами і у випадку, коли один із членівподружжя буде зайнятий навчанням, веденням домашнього господарства чи доглядомза дітьми.

2. Належна _________________________, на підставі договору дарування, від______ №_______, зареєстрованого нотаріусом _____ за 3________________, квартира,розташована за адресою ____________________________, загальною площею____________________, після укладення шлюбу в органах реєстрації актівцивільного стану залишається приватною власністю _____________________.

3. На праві спільної сумісної власності нам буде належати майно, набутекожним із нас за договорами дарування в період перебування в зареєстрованомушлюбі, а також коштовні (вартістю понад ________________) речі індивідуальногокористування.

4. Інше майно, набуте кожним із нас до шлюбу, або набуте кожним із насза час шлюбу, але за кошти, що належали кожному з нас особисто, а також набутекожним із нас за час шлюбу в порядку спадкування, є особистою приватноювласністю кожного з нас.

5. Я, _______________________, зобов'язуюсь разом зі своєю дружиною,__________________, утримувати її непрацездатну матір – _________________,надати можливість для проживання її разом з нами, виділивши їй окрему кімнату,а також надавати щомісячно грошові суми в розмірі ____________ грн.

5.1. У зв'язку із зобов'язанням, зазначеним у п. 5 цього Договору приможливому поділі майна, яке буде набуто під час шлюбу, розмір частки______________ зменшується відповідно на суму, що буде витрачена на утриманняїї матері.

6. Я, ____________________________, зобов'язуюсь ощадливо ставитись досімейного бюджету, здійснювати облік проведених витрат покупки на суму більше_________, про що ставити до відома чоловіка.

Придбання речей на суму більше ___________ здійснюється за спільноюпопередньою домовленістю подружжя.

7. У разі втрати одним із подружжя працездатності інший зобов'язуєтьсянадавати йому матеріальну допомогу у розмірі не менше 4 мінімальних заробітнихплат щомісячно.

8. Витрати по укладенню цього Шлюбного договору ми несемо порівну.

9. Цей Шлюбний договір укладений у письмовій формі і підлягаєобов'язковому нотаріальному посвідченню до реєстрації шлюбу.

10. Цей Шлюбнийдоговір набирає чинності у день реєстрації шлюбу між __________________________та _____________________________.

11. Цей Шлюбний договір не може бути змінений в односторонньому порядку.

12. Зміни до цього Шлюбного договору можуть бути внесені нами шляхомскладання Додаткової угоди до цього Шлюбного договору, яка підлягаєобов'язковому нотаріальному посвідченню.

13. Цей Шлюбний договір також може бути змінений увипадку та у порядку, визначеному чинним сімейним законодавством України.

14. Ми маємо право відмовитися від цього Шлюбногодоговору.

15.1. Наші права та обов'язки, визначені цимШлюбним договором, припиняються в день подання нами до нотаріуса заяви провідмову від цього Шлюбного договору. 

16. На вимогу одного із нас цей Шлюбний договір може бути розірваний зарішенням суду з підстав, що мають істотне значення, зокрема в разі неможливостійого виконання.

17.Цей  Шлюбний договір складено українськоюмовою, на ____ аркушах, в трьох автентичних примірниках, один з яких зберігається в справах _________ нотаріальної контори, а два іншівидаються кожному з подружжя.

Підписи:

Чоловік___________/__________/                     Дружина ___________/________/

Источник: https://www.govforc.com/index.php?id=195

Шлюбний договір (контракт) між подружжям

Зразок шлюбного контракту

Шлюбний договір — це юридична угода, оформлена між подружжям або особами, що вступають в законний шлюб, яка регулює виключно майнові відносини між подружжям, визначає їх матеріальні права і обов’язки у шлюбі та/або при розлученні. Крім того, в шлюбному контракті можна встановити майнові права і обов’язки подружжя як батьків (ст. 93 Сімейного кодексу України).

Основною метою шлюбного договору в Україні є врегулювання саме майнових (матеріальних) питань сім’ї, наприклад: право особистої власності дружини або чоловіка на нерухомість (будинок, квартиру тощо), порядок користування майном, виплата боргів, погашення кредитів. При цьому українським законодавством заборонено регулювання шлюбною угодою особистих відносин між подружжям, а також особистих відносин між батьками і дітьми.

Хто має право укладати шлюбний договір?

Виходячи з норм ст. 92 Сімейного кодексу шлюбний контракт може бути укладено особами, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, а також подружжям. Таким чином, перелік осіб, які мають право на укладання даного виду договорів строго обмежений. Зокрема, особи, які проживають, в так званому «цивільному шлюбі», не мають змоги підписати шлюбну угоду.

Неповнолітні громадяни також мають право на укладення шлюбного контракту. Однак, особи, які не досягли 18 років, не володіють повною дієздатністю, а значить, для оформлення договору потрібна письмова згода батьків або піклувальника, засвідчена нотаріусом.

Якщо угода укладається неповнолітнім подружжям, згода батьків не потрібна, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 34 Цивільного кодексу особи, які не досягли повноліття, набувають повної цивільної дієздатності з моменту реєстрації шлюбу.

Тобто мають всі права і обов’язки повнолітніх громадян, в тому числі і право укладати шлюбний договір.

Як укласти шлюбний контракт (the marriage contract)?

Шлюбна угода укладається у письмовій формі в трьох примірниках і нотаріально посвідчується державним або приватним нотаріусом.

До оформлення договору нотаріус повинен роз’яснити сторонам угоди їх права і обов’язки, а також основні положення даного контракту.

Недотримання форми укладання шлюбного договору, а саме порушення вимоги закону про нотаріальне посвідчення, є достатньою підставою для визнання угоди недійсною (ст. 220 ЦКУ).

Зверніть увагу, що оформити шлюбний контракт між іноземцем та громадянином України можна як за кордоном, так і у чинного українського нотаріуса. Іноземні громадяни частіше обирають спосіб укладання майнової угоди між подружжям у своїй рідній країні.

При цьому, якщо складений документ буде частково суперечити українському законодавству (наприклад, права дружини на майно чоловіка занадто обмежені і це призводить до надзвичайно невигідного матеріального становища), використовувати «marriage contract» можна тільки в країні громадянства чоловіка.

З огляду на ризики, перед підписанням шлюбного контракту рекомендується отримати в нотаріальній конторі зразок договору і прочитати його текст (умови) разом з сімейним юристом.

Які документи необхідні для оформлення шлюбного договору?

Для укладення шлюбної угоди необхідно надати нотаріусу такі документи:

 • паспорт
 • ідентифікаційний код (ІПН)
 • свідоцтво про шлюб (для подружжя)
 • довідку про подачу заяви в РАГС (при одруженні)

Якщо чоловік і дружина хочуть закріпити за собою право на вже куплене цінне майно, яке підлягає державній реєстрації (автомобіль, квартира чи будинок із земельною ділянкою) додатково потрібно надати оригінали правовстановлюючих документів.

Який термін дії шлюбного контракту?

Виходячи з норм статті 95 Сімейного кодексу, момент укладення шлюбного договору і початок строку його дії можуть не збігатися. Так, контракт, оформлений до заміжжя, вступає в силу в день реєстрації шлюбу, а шлюбна угода між подружжям — в день нотаріального посвідчення.

Термін дії шлюбного договору індивідуальний і може визначатися безпосередньо сторонами угоди або правилами, встановленими цивільним законодавством. Так, згідно до ст.

96 СК, подружжя може встановити строк дії договору в цілому або тільки окремих прав і обов’язків.

В основному, дана угода діє протягом шлюбу, проте сторони можуть домовитися і про інше, наприклад, встановити дію контракту або окремих його умов після розлучення.

Зміст шлюбного договору: що можна прописати?

Змісту шлюбного контракту необхідно приділити особливу увагу, так як, виходячи з судової практики, переважна більшість позовних заяв пов’язана з неналежними умовами договору, які суперечать законодавству України. Щоб уникнути проблем із законністю слід пам’ятати, що шлюбний контракт (the marriage contract) може в себе включати:

 • правовий режим майна. Головною особливістю даного пункту шлюбного договору є те, що майнові права і обов’язки подружжя можна визначати інакше, ніж це передбачено сімейним законодавством. Тобто, домовитися про непоширення на майно, набуте в шлюбі, положень ст. 60 СК і вважати його загальною дольовою власністю або особистою приватною власністю кожного з них. Крім того, подружжя може включити до шлюбного договору будь-які інші умови щодо правового режиму майна, що не суперечать моральним засадам суспільства
 • порядок користування житлом. Подружжя може оформити угоду: про порядок користування житлом, яке належить одному з них на праві особистої власності; про порядок звільнення житлового приміщення тим з подружжя, хто вселився в нього (в разі розлучення), з виплатою грошової компенсації або без неї, а також домовитися про проживання у житловому приміщенні родичів чоловіка або дружини
 • право на утримання. Йдеться про можливість сторін домовитися про надання утримання одному з подружжя незалежно від непрацездатності та потреби у матеріальній допомозі, а також прописати умови, терміни і розмір виплат. При недотриманні даних умов, аліменти можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса. Крім того, шлюбний контракт може передбачати можливість припинення утримання в зв’язку з отриманням майнової компенсації

Згідно положень Сімейного кодексу, умови шлюбного договору не можуть ставити дружину або чоловіка в надзвичайно невигідне матеріальне становище (в порівнянні з тими умовами, які гарантуються законодавством).

Додатково слід звернути увагу на зміст шлюбного контракту в частині нерухомості і автомобілів: наприклад, право власності на квартиру, будинок і машину не може переходити чоловікові або дружині, оскільки таке майно підлягає обов’язковій державній реєстрації (прописати можна тільки умови поділу майна при розлученні).

На жаль, більшість зразків шлюбних договорів містять такі помилки як мінімум в одному з пунктів про майнові права, внаслідок чого ці документи можуть бути визнані судом недійсними.

Чи можливо змінити умови шлюбної угоди?

Внести зміни в контракт можна за взаємною згодою подружжя, проте таку угоду потрібно нотаріально засвідчити.

Стаття 100 СК передбачає можливість внесення змін до шлюбного договору на підставі рішення суду на вимогу одного з подружжя.

Підставою для пред’явлення позовної заяви можуть послужити інтереси чоловіка, дружини або дітей, а також непрацездатних повнолітніх дочки, сина, що мають істотне значення.

Чи можна відмовитися від шлюбного договору?

Відмова від шлюбного контракту можлива лише за сумісною згодою подружжя. Для цього необхідно звернутися до нотаріуса і написати заяву про відмову від шлюбного контракту. За вибором подружжя, права та обов’язки, встановлені угодою, припиняються з моменту укладення контракту або з дня подачі нотаріусу заяви про відмову. Інакше документ визнається недійсним.

Як розірвати шлюбний контракт (marriage contract)?

Процедура розірвання шлюбного договору здійснюється в судовому порядку на вимогу одного з подружжя. Однією з основних причин для припинення зобов’язань за контрактом є неможливість їх виконання (ст. 607 ЦК України). При цьому, позивач повинен довести, що підстави, які викликали необхідність розірвання шлюбного договору, мають істотне значення.

Чи можна визнати шлюбний контракт недійсним?

Відповідно до ст. 103 Сімейного кодексу України суд може визнати недійсним шлюбний договір на вимогу одного з подружжя або іншої особи, права та інтереси якої цією угодою порушені.

Підстави для подібної вимоги відображені в Цивільному кодексі.

Головна причина для визнання шлюбного контракту недійсним — надмірне обмеження майнових прав дружини або чоловіка, коли один із подружжя при розлученні не може отримати абсолютно ніякого майна.

Источник: https://LawPortal.com.ua/shljubnyj-kontrakt.html

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.